Vit

2014 10 23 0183 32Vit M hp t 225c khai th 225c m kh 237 8 000 t m3 Tin tc 24h Tp o 224n Exxon Mobil ca M v 224 Tp o 224n du kh 237 Vit Nam Petro VietNam ang 224m ph 225n tha thun hp t 225c khai th 225c m Được

Đọc thêm →

2015 11 28 0183 32Khai th 225c Khu vc sn xut du m ch 237nh ca IS nm ti tnh Deir Ezzor ph 237a 244ng Syria vi sn lng khong 34 000 Bu 244n lu sang Th Nh K Ti Được

Đọc thêm →

2016 3 24 0183 32 k v ng 224nh khai th 225c du m ca nhng ngi Hi gi 225o v 224 c 244ng on xut khu m 243n quotv 224ng en quot sang nc l 225ng ging Th Nh K Được

Đọc thêm →

2011 4 10 0183 32 k thut v 224 thit b khai th 225c 225 T 236nh trng n 224y xut ph 225t t c 244ng ngh sn xut lc hu Ti c 225c khu vc m khai th 225c 225 c 225c x 227 Lu K Li Xu 226n An Sn phng ph 225p khai th 225c Được

Đọc thêm →

v 224 ch to c 225c thit b t 224ng tr v 224 vn chuyn cht thi ph 243ng x Borocalcit thuc v c 225c m qung bo Th nh k c 243 th l 224 ulexite hay colemanite hay hn hp ca c hai ASTM C638 Ulexite t 236m thy trong c 225c m bc hi Được

Đọc thêm →

qu t ang thu hp dn v 224 Vit Nam khuyn kh 237ch u t m rng din t 237ch trng v 224 khai th 225c cao su L 224o v 224 Campuchia Ph 225t trin sn lng cao su t nhi 234n Vit Được

Đọc thêm →

M v 224ng Kisladag Th Nh K Khai th 225c v 224ng trong hm Qung v 224ng Mt nh 224 m 225y ch bin v 224ng Th Nh K Nhng m 225y m 243c khng l thng thy trong hot ng khai th 225c m trong m khng l cng tr th 224nh t 237 hon nh M Được

Đọc thêm →

v 236 t nc n vic ph 226n chia din t 237ch m khai th 225c ging nh b 234n Vit Nam ch 250ng ta ph 226n chia rung t Ngi Vit Nam cha c 243 vn h 243a d 249ng 225 l 226u nm nh nhng nc trong khi EU hay n Th Nh K Được

Đọc thêm →

Ch 237nh ph Th Nh K 227 cho thit lp mt h thng ng dn du t khu ngi Kurd n hi cng Ceyhan ca Th Nh K a trung hi Được

Đọc thêm →

Vn ph 242ng tnh trng Siirt Th Nh K cho bit 237t nht 3 th m 227 thit mng v 224 10 ngi kh 225c b mc kt sau v mt hm khai th 225c ng ti tnh n 224y b sp v 224o Được

Đọc thêm →

Khai th 225c m ch 226u 194u 227 c 243 t rt l 226u v 237 d nh c 225c m bc Laurium gi 250p ph 225t trin th 224nh ph Hy Lp thuc Athens Khi th 225c m Hoa K tr n 234n thnh h 224nh v 224o th Được

Đọc thêm →

Vit

2012 4 12 0183 32Phe i lp Th Nh K y 234u cu hy kt qu b phiu trng cu d 226n tr 234n v 249ng bin ho 224n to 224n thuc ch quyn ca Vit Nam sau khi c 243 tin Trung Quc 242i Nga ngng khai th 225c du kh 237 Được

Đọc thêm →

2015 12 10 0183 32 vic iu ng qu 226n i vi c 225c trang thit b hng nng n n tr 250 Iraq l 224 mt trong nhng toan t 237nh quottranh quyn ot Nh 224 b 225o Filkins cho rng mi quan h quotnhp nh 232m quot gia ngi Kurd Iraq v 224 Th Nh K Được

Đọc thêm →

1 1 Thm d 242 Mt d 225n khai th 225c m ch c 243 th bt u khi hiu bit y v qui m 244 v 224 gi 225 tr ca qung H 236nh chm khc tr 234n ct tr ti Th Nh K cho thy v va Được

Đọc thêm →

2014 12 6 0183 32 Nht Bn v 224 Th Nh K cng c hng li ln t vic gi 225 du gim C 225c m du truyn thng cha c khai th 225c thng c 243 nhng v 249ng kh 243 tip cn nh nm s 226u di 225y bin hoc Được

Đọc thêm →

2015 9 27 0183 32 226y l 224 mt trong nhng m 243n ni bt ca m thc hin i Th Nh K Kebab n gin l 224 m 243n tht nng tr 234n ci n k 232m ht d g 243i trong t 250i giy Bn c 243 th bt gp c 225c h 224ng rong b 225n kebab tr 234n c 225c con ph Th Nh K Được

Đọc thêm →

v 224 c 243 th c s dng cho khai th 225c m ti n 226ng nh 226n vi 234n n 226ng v 224 cht liu v 224 thit b gim dn t dc trc hoc nghi 234ng trc ca than kim loi v 224 phi kim loi ores Được

Đọc thêm →

2011 3 30 0183 32Ngi Vit nc Nga Hp t 225c Nga Vit Nc Nga qua nhng gng mt Được

Đọc thêm →

tha thun khai th 225c Bin 244ng cng kh 243 t c ging nh B Quy tc ng x ang c t 225n dng gii quyt tranh Trung Syria Tham Nhng Th Nh K Được

Đọc thêm →

227 c lc c thng l 225i Syria bm v 224o can ln a xung thuyn chuyn qua s 244ng sang Th Nh K Nhng ti mt s th trn nhng ng ng dn u b 237 mt Được

Đọc thêm →

2016 4 27 0183 32M du Jabisah v 224 c s vt cht gn th trn Shaddadi min bc Syria 227 nm di quyn kim so 225t ca IS trong hai nm Trong thi gian 243 t khu khai th 225c n 224y du vi khi lng ln tip tc tu 244n chy v 224o l 227nh th Th Nh K Được

Đọc thêm →

ngun t 224i ch 237nh ch yu ca IS n t vic bu 244n b 225n du m ch en ti 234u dit ngun cung t 224i ch 237nh quan c 225c bc nh cho thy to 224n b d 226y chuyn vn chuyn du kh 233p k 237n ca IS i v 224o l 227nh a Th Nh K t l 250c khai th 225c Được

Đọc thêm →