Bn sm nht c bit ti l 224 Bn giy c 243i Turin v 224 th hin s ca mt m v 224ng ti Nubia c 249ng Nht li coi n 243 l 224 m v 224ng N 243 226y l 224 nhng chic hơn

Đọc thêm →

S sau cho ta kh 225i qu 225t c 225c bc ph 225t trin ca qu 225 tr 236nh sn xut PVC t du m v 224 s ph 225t trin ca ng 224nh h 243a H 236nh 9 l 224 s qu 225 tr 236nh nhit ph 226n EDC thu hơn

Đọc thêm →

30 gim tng c 226n Ni mn tm thi phng da Ti 234u chy ph 226n lng V 224ng da s sinh 10 Qu 225 tr 236nh tng xut ph 226n su xy ra sm kh 244ng l 224m gia tng hơn

Đọc thêm →

vi v 249ng ph 226n b trng c 225 chng t c 243 s t 225c ng ca d 242ng chy qua qu 225 tr 236nh khuch t 225n vn H 236nh 1 S c 225c v tr 237 trm thu mu c 225c chuyn kho s 225t theo hơn

Đọc thêm →

Gi 225 v 224ng s tng trong tun ti th trng ch tin kinh t quan trng B 225nh v 224o c quan u n 227o IS mt h 224ng lot tng lnh Chun b i m 227 v 249ng in thoi c nh hơn

Đọc thêm →

V l 224 vn tc d 242ng chy 225y vu 244ng g 243c vi trc ng St l 224 h s Strouhal c t 237nh bi c 244ng thc St CD l 224 h s lc cn vn tc Tn s 232 giao ng ri 234ng ca ng ph hơn

Đọc thêm →

Ti 243 thc hin qu 225 tr 236nh t 225ch kh 237 s 226u mc t 225ch cao S n 224y c s dng ph bin cho c 225c thit k c 225ch 226y 3 n 4 thp k Sau khi t 225ch du v 224 kh 237 i theo hơn

Đọc thêm →

4 2 S vn chuyn du 9 4 3 S cu to nguy 234n l 237 l 224m vic 9 4 4 C s l 253 thuyt ca bm ly t 226m 13 Trong qu 225 tr 236nh s dng bm hay xy ra hin tng hơn

Đọc thêm →

Qu 225 tr 236nh khai th 225c m phc v cho li 237ch ca m 236nh con ngi 227 l 224m thay i m 244i trng xung quanh c 225c yu t ca d 242ng chy trong khu m nh thay i kh hơn

Đọc thêm →

35 1 4 2 iu kin kh 237 hu thy vn v 224 c trng d 242ng chy 35 1 4 3 theo s khai th 225c d 242ng chy tr 234n S 244ng Dinh Quy hoch tng hp v 224 bo v ngun hơn

Đọc thêm →

Ch 236 h 224n d 249ng trong qu 225 tr 236nh lp r 225p c 225c mch in t l 224 loi ch 236 h 224n d n 243ng chy Mt s bn thng d 237 m h 224n v 224o thic cho ch 250ng chy ra sau 243 mi a thic hơn

Đọc thêm →

Ngo 224i ra c 225c vt liu l ra trong qu 225 tr 236nh khai th 225c c 244ng tr 236nh m cht thi T 225c ng t vic r 250t nc ngm c 243 th bao gm s suy gim hoc mt i d 242ng chy hơn

Đọc thêm →

X 225c nh c 225c tuyn mt ct im chuyn ng T 226n kin to c 225c qu 225 tr 236nh d 242ng nghi 234n cu t 237nh ph 226n bc cao a h 236nh 3 S m 244 h 236nh s cao DEM khu vc hơn

Đọc thêm →

MGold Bug ca Fisher gi 250p ngi t 236m v 224ng tit kim thi gian c 244ng sc v 224 tng hiu qu trong qu 225 tr 236nh t 236m v 224ng nghi 234ng t 249y theo lu lng v 224 tc d 242ng chy hơn

Đọc thêm →

ARD c n 243i n l 224 d 242ng chy ca nc c 243 t 237nh axit t c 225c m Mc d 249 mt lot c 225c qu 225 tr 236nh h 243a hc g 243p phn tho 225t nc m acid qu 225 tr 236nh oxy h 243a pyrit hơn

Đọc thêm →

ph 226n hy theo d 226y chuyn thc phm hoc b ra tr 244i bi lc ct d 242ng chy Trong qu 225 tr 236nh ph 225t trin ca m 224ng vi sinh vt S in h 236nh ca h thng x l 253 hơn

Đọc thêm →

MGold Bug ca Fisher gi 250p ngi t 236m v 224ng tit kim thi gian c 244ng sc v 224 tng hiu qu trong qu 225 tr 236nh t 236m v 224ng nghi 234ng t 249y theo lu lng v 224 tc d 242ng chy hơn

Đọc thêm →

225nh gi 225 t 225c ng m 244i trng D 225n khai th 225c than ti khu vc III m than Nc V 224ng c 225t khuych t 225n trong qu 225 tr 236nh khai th 225c vn chuyn than Ngo 224i ra nng hơn

Đọc thêm →

1 S quy tr 236nh m v 224ng Sn phm cn xi m Gia c 244ng b mt Ra nc Ty du si 234u 226m Phng ph 225p h 243a hc bao gm phng ph 225p o d 242ng chy hơn

Đọc thêm →

S cu to ca vt 250c S qu 225 tr 236nh ch to vt 250c 2 Khi lp gh 233p phi m bo d 242ng chy kim loi trong khu 244n 234m d d 224ng in y hc khu 244n hơn

Đọc thêm →

Ti u h 243a qu 225 tr 236nh vn chuyn hn hp du kh 237 bng ng ng ngm di bin t m c 225 ng v 224ng n gi 224n x l 253 trung t 226m s 3 ca m bch h Lun vn tt nghip hơn

Đọc thêm →

225n tt nghip ng 224nh X 226y dng C 244ng tr 236nh ngm v 224 M MC LC 2 2 3 T 237nh to 225n 225p lc hơn

Đọc thêm →

S quy tr 236nh chit v 224 to berberin clorid th 244 19 H 236nh 2 2 S tinh ch berberin clorid th 244 T 234n kh 225c c 226y m v 224ng v 224ng ng v 224ng giang ho 224ng ng l 225 trng hơn

Đọc thêm →

Qu 225 tr 236nh x l 253 s b trc khi tin h 224nh qu 225 tr 236nh t 225ch bng m 224ng 243ng vai tr rt quan trng trong vic gim thiu C 225 Ng V 224ng M C 225 Ng V 224ng khai th 225c ging hơn

Đọc thêm →